Публічне акціонерне товариство “Львівське автотранспортне підприємство – 14630”, місцезнаходження – м.Львів, вул.Городницька, 47 (код за ЄДРПОУ 03114744) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «27» квітня 2018 р. об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 50/52.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 год. до 10.45 год. в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складений станом 24 квітня 2018 р.

Учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних зборах Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Крім цього, нагадуємо Вам, що 12.10.2014 р. набула чинності норма Закону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні папери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «Кредобанк» можна за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, 3 поверх.

З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 280.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://latp.com.ua/, e-mail: atp14630lviv@gmail.com

тел. (0322) 262-41-24.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
  2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2017 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.  Розподіл прибутку та збитків Товариства.
  6. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
  7. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  8. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Львівське АТП-14630»

за 2017 рік

Найменування показника станом на

31.12.2016р.

станом на

31.12.2017р.

Усього активів 31643 24064
Основні засоби 12907 9708
Довгострокові фінансові інвестиції    
Запаси 980 1170
Сумарна дебіторська заборгованість 15095 12123
Грошові кошти та їх еквіваленти 2517 986
Нерозподілений прибуток 222 -5775
Власний капітал 6760 506
Статутний капітал 2304 2304
Довгострокові зобов’язання 9991 7521
Поточні зобов’язання 12999 14224
Чистий прибуток (збиток) 222 -5775
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9214128,00 9214128,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець року (осіб) 451 371

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова правління ПАТ

«Львівське АТП-14630»                                                                                  Кузбит С.З.

 

Головний бухгалтер                                                                                        Москалик М.М.

 

img11

img13

img15img17img19img21