• Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1) Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Львівське автотранспортне підприємство-14630”. 2) Код за ЄДРПОУ: 03114744. 3) Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47. 4) Міжміський код, телефон та факс: (32) 52-11-82. 5) Електронна поштова адреса: atp14630@atp14630.lviv.ua. 6) Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.latp.com.ua 7) Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Львівське автотранспортне підприємство-14630” (iдентифiкацiйний код 03114744, мiсцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47  повiдомляє, що 31.03.2017 р. згідно наказу Голови правління № 55 від 31.03.2017 р. Кулик Зоряна Василівна звільнена з посади секретаря правління за власним бажанням (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),  розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0 вiдсоткiв, посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: секретар ПАТ «Львівське АТП-14630; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення – Правління товариства; пiдстава – Наказ Голови правління №55 вiд 31.03.2017 року.

III. Підпис
  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
  2. Найменування посади: Голова правління Кузбит С.З.