Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Львівське АТП-14630”

Шановний акціонере !

 

                Публічне акціонерне товариство “Львівське автотранспортне підприємство – 14630”, місцезнаходження – м.Львів, вул.Городницька, 47 (код за ЄДРПОУ 03114744) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «07» серпня 2020 р. об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 50/52. (актовий зал, 7 поверх)

                Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 год. до 10.45 год. в день скликання зборів за місцем їх проведення.

                Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складений станом 04 серпня 2020 р.

                Учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних зборах Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

                Крім цього, нагадуємо Вам, що 12.10.2014 р. набула чинності норма Закону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні папери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

                Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «Кредобанк» можна за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, 3 поверх.

                 З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 280, 3 поверх.

               Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://latp.com.ua/, e-mail: atp14630lviv@gmail.com, тел. (032) 262 41 24.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів, членів лічильної комісії Товариства.
  2. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
  3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради про її роботу у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про її роботу у 2019 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Затвердження річної фінансової звітності за 2019 рік.  Розподіл прибутку та збитків товариства.
  7. Обрання виконавчого органу Товариства.
  8. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
  9. Обрання Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
  10. Надання згоди на вчинення значного правочину.