Оголошення

Публічне акціонерне товариство “Львівське автотранспортне підприємство – 14630”, місцезнаходження – м.Львів, вул.Городницька, 47 (код за ЄДРПОУ 03114744) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «27» квітня 2017 р. об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47 (актовий зал на 2-му поверсі).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 год. до 10.45 год. в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складений станом 24 квітня 2017 р.

Учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних зборах Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Крім цього, повідомляємо Вас, що 12.10.2014 р. набула чинності норма Закону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні папери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «Кредобанк» можна за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, каб. 108. (тел. (32) 297 23 12)

З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за місцемзнаходження Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://latp.com.ua/, e-mail: atp14630lviv@gmail.com, тел. (32) 252 11 82.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
  2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2016 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.  Розподіл прибутку та збитків Товариства.
  6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Львівське АТП-14630»

за 2016 рік

Найменування показника станом на

31.12.2015р.

станом на

31.12.2016р.

Усього активів 30620 31643
Основні засоби 14533 12907
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1017 980
Сумарна дебіторська заборгованість 13770 15095
Грошові кошти та їх еквіваленти 1299 2517
Нерозподілений прибуток 1342 222
Власний капітал 6771 6760
Статутний капітал 2304 2304
Довгострокові зобов’язання 5581 9991
Поточні зобов’язання 16531 12999
Чистий прибуток (збиток) 1342 222
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9214128,00 9214128,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець року (осіб) 507 451

 

 

Голова правління ПАТ

«Львівське АТП-14630»                                                                                                                   Кузбит С.З.

 

Головний бухгалтер                                                                                                                         Москалик М.М.