Загальні збори акціонерів

Шановний акціонере !

 

          Публічне акціонерне товариство “Львівське автотранспортне підприємство – 14630”, місцезнаходження – м.Львів, вул.Городницька, 47 (код за ЄДРПОУ 03114744) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «30» квітня 2019 р. об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 50/52.

          Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 год. до 10.45 год. в день скликання зборів за місцем їх проведення.

          Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складений станом 27 квітня 2019 р.

          Учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних зборах Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

          Крім цього, нагадуємо Вам, що 12.10.2014 р. набула чинності норма Закону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні папери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

          Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «Кредобанк» можна за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, 3 поверх.

          З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 280, 3 поверх.

          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://latp.com.ua/, e-mail: atp14630lviv@gmail.com, тел. (032) 262 41 24, (067) 325 7790.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання головуючого, секретаря  зборів, членів лічильної комісії.
  2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2018 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річної фінансової звітності за 2018 рік.  Розподіл прибутку та збитків Товариства.
  6. Обрання голови та членів Правління товариства.
  7. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства.
  8. Обрання голови та членів Ревізійної комісії товариства.