Публічне акціонерне товариство “Львівське автотранспортне підприємство – 14630”, місцезнаходження – м.Львів, вул.Городницька, 47 (код за ЄДРПОУ 03114744) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «27» квітня 2018 р. об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 50/52.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 год. до 10.45 год. в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складений станом 24 квітня 2018 р.

Учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних зборах Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Крім цього, нагадуємо Вам, що 12.10.2014 р. набула чинності норма Закону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні папери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «Кредобанк» можна за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, 3 поверх.

З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 280.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://latp.com.ua/, e-mail: atp14630lviv@gmail.com

тел. (0322) 262-41-24.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2017 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.  Розподіл прибутку та збитків Товариства.
 6. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
 7. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Львівське АТП-14630»

за 2017 рік

Найменування показника станом на

31.12.2016р.

станом на

31.12.2017р.

Усього активів 31643 24064
Основні засоби 12907 9708
Довгострокові фінансові інвестиції    
Запаси 980 1170
Сумарна дебіторська заборгованість 15095 12123
Грошові кошти та їх еквіваленти 2517 986
Нерозподілений прибуток 222 -5775
Власний капітал 6760 506
Статутний капітал 2304 2304
Довгострокові зобов’язання 9991 7521
Поточні зобов’язання 12999 14224
Чистий прибуток (збиток) 222 -5775
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9214128,00 9214128,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець року (осіб) 451 371

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова правління ПАТ

«Львівське АТП-14630»                                                                                  Кузбит С.З.

 

Головний бухгалтер                                                                                        Москалик М.М.

 

img11

img13

img15img17img19img21

 

 • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-14630»
 •                                             Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

I. Загальні відомості
 • 1) Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариства “Львівське автотранспортне підприємство-14630”.
 • 2) Код за ЄДРПОУ: 03114744.
 • 3) Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47.
 • 4) Міжміський код, телефон та факс: (32) 52-11-82.
 • 5) Електронна поштова адреса: atp14630@atplviv.ua.
 • 6) Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.latp.com.ua
 • 7) Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 1. Текст повідомлення

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол №29 від 27.04.2017 р.):

 1. припинено повноваження голови Наглядової Ради Хоми Володимира Євгеновича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Підстава – обрання нового складу Наглядової ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 68,453737%. Перебував на посаді з 30.04.2015 р.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 2. припинено повноваження члена Наглядової Ради Герявенка Богдана Григоровича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Підстава для припинення повноважень – обрання нового складу Наглядової ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 16,279335%. Перебував на посаді з 30.04.2015 р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 3. припинено повноваження члена Наглядової Ради ПрАТ «Львів Агро» (код ЄДРПОУ 22377202). Підстава для припинення повноважень-обрання нового складу Наглядової ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,010852%.
 4. обрано головою Наглядової ради Хому Володимира Євгеновича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 68,453737%. Протягом останніх 5 років працював директором ТзОВ “ХоСаРо”, Головою Наглядової ради ПАТ “Львівське АТП-14630”.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 5. обрано членом Наглядової Ради Герявенка Богдана Григоровича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 16,279335%. Протягом останніх 5 років працював завідувачем трупи Оперного театру, Членом Наглядової ради ПАТ “Львівське АТП-14630”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 6. обрано членом Наглядової Ради Мазура Володимира Миколайовича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,604614%. Протягом останніх 5 років працював директором ТзОВ «Бізнес Центр» Український КАПІТАЛ», непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 7. обрано членом Наглядової Ради Вислоцького Романа Петровича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,000542%. Протягом останніх 5 років працював заступником директора з економічної безпеки ТзОВ «ХоСаРо», був представником члена Наглядової ради товариства, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 8. обрано членом Наглядової Ради представника акціонера ПрАТ «Львів Агро» – Бричку Богдана Богдановича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Представляє інтереси акціонера ПрАТ «Львів Агро», який володіє 1000 шт. акцій товариства, що становить 0,010852 %. Протягом останніх 5 років працював директором ПрАТ «Львів Агро» (ЗАТ «Агро»), непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Найменування посади: Голова правління Кузбит С.З.

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1) Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Львівське автотранспортне підприємство-14630”. 2) Код за ЄДРПОУ: 03114744. 3) Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47. 4) Міжміський код, телефон та факс: (32) 52-11-82. 5) Електронна поштова адреса: atp14630@atp14630.lviv.ua. 6) Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.latp.com.ua 7) Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Львівське автотранспортне підприємство-14630” (iдентифiкацiйний код 03114744, мiсцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47  повiдомляє, що 31.03.2017 р. згідно наказу Голови правління № 55 від 31.03.2017 р. Кулик Зоряна Василівна звільнена з посади секретаря правління за власним бажанням (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),  розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0 вiдсоткiв, посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: секретар ПАТ «Львівське АТП-14630; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення – Правління товариства; пiдстава – Наказ Голови правління №55 вiд 31.03.2017 року.

III. Підпис
 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
 2. Найменування посади: Голова правління Кузбит С.З.

 

 

 

 

 

Оголошення

Публічне акціонерне товариство “Львівське автотранспортне підприємство – 14630”, місцезнаходження – м.Львів, вул.Городницька, 47 (код за ЄДРПОУ 03114744) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «27» квітня 2017 р. об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47 (актовий зал на 2-му поверсі).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 год. до 10.45 год. в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складений станом 24 квітня 2017 р.

Учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних зборах Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Крім цього, повідомляємо Вас, що 12.10.2014 р. набула чинності норма Закону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні папери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «Кредобанк» можна за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, каб. 108. (тел. (32) 297 23 12)

З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за місцемзнаходження Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://latp.com.ua/, e-mail: atp14630lviv@gmail.com, тел. (32) 252 11 82.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради про її роботу у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії про її роботу у 2016 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.  Розподіл прибутку та збитків Товариства.
 6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «Львівське АТП-14630»

за 2016 рік

Найменування показника станом на

31.12.2015р.

станом на

31.12.2016р.

Усього активів 30620 31643
Основні засоби 14533 12907
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1017 980
Сумарна дебіторська заборгованість 13770 15095
Грошові кошти та їх еквіваленти 1299 2517
Нерозподілений прибуток 1342 222
Власний капітал 6771 6760
Статутний капітал 2304 2304
Довгострокові зобов’язання 5581 9991
Поточні зобов’язання 16531 12999
Чистий прибуток (збиток) 1342 222
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9214128,00 9214128,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець року (осіб) 507 451

 

 

Голова правління ПАТ

«Львівське АТП-14630»                                                                                                                   Кузбит С.З.

 

Головний бухгалтер                                                                                                                         Москалик М.М.

Вітаємо!

Вітаємо Вас на офіційному сайті Львівського Автотранспортного Підприємства № 14630. 

ПАТ «Львівське АТП-14630»  здійснює перевезення  пасажирів м.Львова, ближнього приміста, міжміського і міжнародного сполучення.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-14630»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента)

 (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство-14630»
 2. Код за ЄДРПОУ: 03114744
 3. Місцезнаходження : 79019, м. Львів, вул. Городницька, 47,
 4. Міжміський код, телефон та факс: 032 2525134
 5. Електронна поштова адреса: atp14630lviv@gmail.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: atp14630.lviv.ua.
 7. Вид особливої інформації: інформація про одержання позики, або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів

 

ІІ. Текст повідомлення

ПАТ «ВіЕс Банк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19358632), місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11 надав кредит у відповідності з Кредитним договором №KU028132 від 04.12.2015 р. Вид кредиту – строковий кредит. Сума кредиту (ліміт кредитного договору) – 14039964,00 грн. Цільове призначення Кредиту – Призначення 1- рефінансування діючої заборгованості, Призначення-2 – поповнення обігових коштів. Процентна ставка за користування кредитом – для поповнення обігових коштів за період з 04.12.2015 р. по 04.12.2016 р.-5% річних, з 05.12.2016 р. по 04.12.2017 р.-8% річних, з 05.12.2017 р. по 04.12.2018 р.-15% річних, за період з 05.12.2018 р. до повного погашення Кредиту – 3,5% річних + 3M UIRD. Для рефінансування діючої заборгованості – 17% річних.  Строк користування кредитом – 14 місяців та 6 днів – для частини Кредиту, наданої відповідно до Призначення-1, 60 місяців – для частини Кредиту, наданої відповідно до Призначення-2. Кінцева дата повного виконання боргових зобов’язань – 09.02.2017 р. (для частини Кредиту, наданої відповідно до Призначення -1), 04.12.2020 р. – для частини Кредиту, наданої відповідно до Призначення -2. Зобов‘язання забезпечуються договорами Поруки, застави, іпотеки. В рахунок забезпечення повернення Кредиту надано в заставу 11 транспортних засобів, передано в іпотеку 15 об’єктів нерухомого майна. Вартість чистих активів емітента станом на 01.01.2015 р.-5429 тис.грн. Розмір кредиту становить 63,19 % від активів емітента. Рішення про одержання кредиту прийнято 12.10.2015 р. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №27 від 12.10.2015 р.).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

Голова правління

ПАТ “Львівське АТП – 14630”    __________________         Кузбит Степан Зіновійович

М.П.